0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
ข้อมูลบริษัท

 บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด (EnviLab) เป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยกลุ่มวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีความชำนาญเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการให้การบริการครบวงจรเกี่ยวกับน้ำ ได้แก่ การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสีย และอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสิ่งแวดล้อม

     ทางบริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-029 และ ได้ผ่านการตรวจประเมิน GLP/DIW ในรายการ pH, SS จากโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของกรม โรงงาน ในวันที่ 12 กันยายน 2550 และได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในรายการทดสอบ pH, COD, Cu, SS เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ส่วนงานระบบบำบัดน้ำเสีย ทางบริษัทฯ มีบริการครบวงจรเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ การสำรวจ ออกแบบ ติดตั้งระบบ เดินระบบและทดสอบระบบ ติดตามการทำงานระบบ อบรม และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อมุ่งมั่นที่จะรักษาและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
       นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ ผลิต ติดตั้ง และจำหน่าย ตู้คอนโทรลระบบบำบัดน้ำเสีย (Control Panel WWTP) และ Hardness Test Kit เพื่อใช้ตรวจวัดและควบคุมการการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    ปัจจุบันลูกค้าของบริษัท ฯ ประกอบหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์กรระหว่างประเทศ, โรงพยาบาล, โรงแรม, อาคาร ,โรงงานอุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรม, ฟาร์ม, บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, หน่วยงานราชการ, องค์กรของรัฐ เป็นต้น

             Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน