0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
สมัครงาน

1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการภาคสนาม

ลักษณะงาน:

1. ติดต่อรับ-เก็บตัวอย่าง ส่งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างให้ลูกค้า
2. ติดต่อรับ-ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค

คุณสมบัติ:
1. วุฒิการศึกษามัธยาศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
2. เพศชาย
3. ขับรถยนต์ได้ดี มีใบขับขี่ และมีความชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตัวเองหรือ ส่ง จม. หรือ E-mail พร้อมหลักฐานการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล (คุณสุกัญญา นิรตานนท์)
ฝ่ายการตลาด (คุณสุกัญญา นิรตานนท์)
โทร. 0-2969-0714
40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail: service@envilab.com

2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลักษณะงาน:

1. ติดต่อรับ-เก็บตัวอย่าง ส่งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างให้ลูกค้า
2. ติดต่อรับ-ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค

คุณสมบัติ:
1. วุฒิการศึกษามัธยาศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
2. เพศชาย
3. ขับรถยนต์ได้ดี มีใบขับขี่ และมีความชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตัวเองหรือ ส่ง จม. หรือ E-mail พร้อมหลักฐานการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล (คุณสุกัญญา นิรตานนท์)
โทร. 0-2969-0714
40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail: service@envilab.com

Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน