0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
สำรวจหน้างานเพื่อติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (Survey)

สำรวจหน้างานพื้นที่ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำเสียวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โดยผู้เชี่ยวชาญระบบบำบัดน้ำเสีย

Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน