0-2969-0714
0-2969-0130-1
0-2526-1149
service@envilab.com
ระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด (EnviLab) มีบริการครบวงจรเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทีมงานผู้ชำนาญ และมีประสบการณ์ด้านระบบบำบัดน้ำเสียยาวนานกว่า 25 ปี ซึ่งท่านสามารถวางใจได้ว่าเราสามารถดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ท่านอย่างมีประสิทธิภาพ น้ำทิ้งผ่านมาตรฐานตลอดเวลา เพราะเรามุ่งมั่นที่จะรักษาและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กับท่าน ขอบเขตของงานด้านระบบบำบัดน้ำ ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ ดังนี้

โดยมีขั้นตอนในการทำงาน ดังนี้

1.สำรวจหน้างานเพื่อติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (Survey) สำรวจหน้างานพื้นที่ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำเสียวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โดยผู้เชี่ยวชาญระบบบำบัดน้ำเสีย
2.ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย (Design) บริการทดสอบ Jar test และ Biological Batch Reactor เพื่อหาสารเคมีที่เหมาะสม และสภาวะที่เหมาะสม ในการบำบัดน้ำเสีย
3.ก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (Installation) บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งติดตั้งตู้คอนโทรลระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งเดินระบบท่อและระบบไฟ ในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทีมงานผู้ชำนาญงานด้านระบบบำบัดน้ำเสีย
4.เดินระบบและทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย (Start up & Operation) บริการเดินระบบและทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย โดย เติมเชื้อในระบบบำบัดน้ำเสีย ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งทดสอบการทำงานของตู้คอนโทรล ปรับตั้งค่าควบคุมการทำงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
5.ติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (Monitoring) บริการติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเข้าเก็บตัวอย่างน้ำเสียวิเคราะห์ เข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และการทำงานของอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้รวมถึงให้คำปรึกษาในเดินระบบหรือแก้ไขปัญหาในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
6.อบรม (Training) บริการอบรมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยอบรมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุม ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ผู้ดูแลระบบบำบัดสามารถเดินระบบและดูแลระบบได้ถูกต้อง และน้ำทิ้งที่ได้ผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งตลอดเวลา
7.บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย (Maintenance) บริการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย รายเดือนหรือรายปี เพื่อตรวจสภาพการทำงานของอุปกรณ์ในระบบบำบัดว่าสามารถทำงานได้ตามปกติหรือมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อที่ผู้ดูแลระบบจะได้สามารถป้องกันอุปกรณ์เสียหาย หรือ ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนาน และเพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
Contact Us
Address : 40 ซ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Thailand
E-mail : service@envilab.com
Tel : 0-2969-0714 , 0-2969-0130-1 , 0-2526-1149
Fax : 0-2969-0715

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สมัครงาน