เกี่ยวกับเรา

 

ข้อมูลบริษัท EnviLab

 

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด (EnviLab) 

ISO/IEC 17025   pH,BOD,COD,Cu,SS

EnviLab เป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย  ก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2537 

ปัจจุบัน ทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท โดยกลุ่มวิศวกร  และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มี

ความชำนาญเรื่องการวิเคราะห์น้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และการบริหารจัดการน้ำ   

โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะดำเนินการให้การบริการครบวงจรเกี่ยวกับน้ำ  ได้แก่ การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  การวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสีย  พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสิ่งแวดล้อมทางบริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ซึ่ง EnviLab

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เลขทะเบียน ว029   และ EnviLab

ได้ผ่านการตรวจประเมิน GLP/DIW ในรายการ pH, SS จากโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเข้าสู่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ดีของกรม โรงงาน ในวันที่ 12 กันยายน 2550 และ envilab

ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

ในรายการทดสอบ pH, COD, Cu, SS และ BOD    

ส่วนงานระบบบำบัดน้ำเสีย  EnviLab มีบริการครบวงจรเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่  การสำรวจ  ออกแบบ  ติดตั้งระบบ  เดินระบบและทดสอบระบบ  ติดตามการทำงานระบบ  อบรม  และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อมุ่งมั่นที่จะรักษาและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ envilab ได้ ผลิต  ติดตั้ง และจำหน่าย  อุปกรณ์ตรวจวัด อัตโนมัติ และควบคุมสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  , pH Controller, ตู้คอนโทรลระบบบำบัดน้ำเสีย (Control Panel WWTP)  ตู้ควบคุมอุณหภมิ BOD Incubatorและ Hardness Test Kit เพื่อใช้ตรวจวัดและควบคุมการบริหารจัดการระบบน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

ปัจจุบันลูกค้า EnviLab ประกอบหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์กรระหว่างประเทศ, โรงพยาบาล, โรงแรม, อาคาร ,โรงงานอุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรม, ฟาร์ม, บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, หน่วยงานราชการ, องค์กรของรัฐ  เป็นต้น

Visitors: 297,509