BOD Incubator

Intelligent BOD Incubator  ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

ใหม่ ล่าสุดควบคุมอุณหภูมิแม่นยำ ปรับอุณหภูมิอัจฉริยะ  ไม่ว่าอุณหภูมิำายนอกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่อุณหภูมิภายในคงที่ตลอดเวลา

                                  20 +/- 0.5 C  สำหรับงาน BOD  

                                  35 +/- 0.5  C    สำหรับงานเลี้ยงเชื้อ

ขนาด                         19 Cu.ft

ช่วงการวัด                 4 - 40 C

ระบบควบคุม             Programable Controller (PLC)

จอภาพแสดงผล       HMI touch Screen 7 "

ขนาดภายนอก          665x800x1910 mm

Visitors: 61,313