บริการ EIA Monitoring จาก Envilab

EIA Monitoring เพื่อการติดตามและแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการ EIA Monitoring จาก Envilab

Envilab มีบริการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
หรือ Environmental Impact Assessment Monitoring (EIA Monitoring)
เพื่อติดตามผลว่าการวิเคราะห์น้ำเสียออกมาตรงตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่
รวมถึงเพื่อให้สามารถแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียได้ถูกทิศถูกทางยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ EIA Monitoring

  • ตรวจสอบว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตรงตามกับที่มีคาดการณ์ไว้ในรายงาน EIA Monitoring หรือไม่

  • ตรวจวิเคราะห์น้ำ และประเมินประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียว่าสามารถลดผลกระทบได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่

  • ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในรายงาน

  • รวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงและเพิ่มมาตรการป้องกันสำหรับการบำบัดน้ำเสียในอนาคต



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 

Visitors: 349,069