ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎหมาย

Envilab เราดูแลและดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานและข้อกฎหมาย

ผู้ให้บริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร Envilab เราให้บริการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ได้ขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมมลพิษกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Envilab เราคือตัวจริงด้านการบริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร

รายการเอกสารรับรองการทำงานของ Envilab ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง การันตีคุณภาพและความเชี่ยวชาญ
ในการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์น้ำ 
เพื่อวัดคุณภาพน้ำและวิเคราะห์น้ำเสีย และนำข้อมูลไปออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่มีคุณภาพ 
พร้อมติดตั้งระบบและติดตามผล สำหรับแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
ให้สามารถจัดการปัญหาน้ำเสียในหมู่บ้าน หน่วยงาน หรือองค์กรได้สำเร็จ

Envilab ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอย่างผู้เชี่ยวชาญ แก้ไขปัญหาน้ำเสียได้ เห็นผลจริง

   

Visitors: 349,061