สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อการออกแบบ

การสำรวจน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เพื่อนำข้อมูลมา ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ 

                    นำไปแก้ไขปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประกอบด้วย        1. แหล่งกำเนิดน้ำเสีย มาจากไหนบ้าง 

                     2. แต่ละแหล่งมีปริมาณน้ำเท่าไหร่( วัดอัตราไหล)

                     3. แต่ละแหล่งมีลักษณะสมบัติอย่างไร (วิเคราะห์น้ำ)

จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ มาสรุป เป็นแนวทางในการออกแบบ หรือ ปรับปรุงระบบต่อไป 

Visitors: 297,508