ออกแบบ ปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการ ออกแบบ ปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกชนิด โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ปริมาณ

และลักษณะสมบัติ  เพื่อให้ได้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ ประหยัด และมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด

 ระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้กันในปัจจุบันแบ่งได้เป็นดังนี้ 

1. ระบบบำบัดทางกายภาพ เช่น ถังตกตะกอน ถังดักไขมัน 

2. ระบบบำบัดทางเคมี เช่น ระบบกำจัดไซยาไนด์  ระบบกำจัดโลหะหนัก ระบบกำจัดตะกอน

3. ระบบบำบัดทางชีวภาพ ได้แก่ ระบบบ่อหมัก ระบบบ่อเติมอากาศ และที่นิยมกันอย่างมาก 

ได้แก่ ระบบแอคติเวตเตดสลัดจ์

Visitors: 297,509