งานออกแบบ และแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องดำเนินงานโดยมืออาชีพ

Envilab แก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียตั้งแต่ต้นเหตุ

แก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย หากไม่ได้รับการวิเคราะห์ก่อนติดตั้งอย่างถูกต้อง อาจทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำไม่เป็นไปตามที่ต้องการได้

ทางบริษัทรับตรวจวิเคราะห์น้ำ Envilab เราจึงรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งไว้แล้ว ผ่านกระบวนการตรวจวิเคราะห์น้ำ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแหล่งกำเนิดมาวิเคราะห์น้ำเสีย ปริมาณ และลักษณะสมบัติของน้ำ เพื่อให้ได้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ประหยัด ให้ผลลัพธ์ในการบำบัดน้ำเสียตรงตามที่วางแผนไว้ได้มากกว่า

แม้ว่าคุณจะมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้ว ก็ยังสามารถเลือกใช้บริการปรับปรุงหรือออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียกับทางเราได้

ระบบบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

เนื่องจากปัญหาน้ำเสียเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเด็ดขาด ดังนั้นหน่วยงาน องค์กร โรงแรม โรงพยาบาล รวมถึงโรงงานจึงได้มีการวิเคราะห์น้ำเสียและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อดูแลคุณภาพน้ำอย่างจริงจัง โดยระบบบำบัดน้ำที่นิยมใช้บำบัดน้ำเสียโรงงาน ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงหมู่บ้านจัดสรร แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในปัจจุบันแบ่งได้เป็นดังนี้

  1. ระบบบำบัดทางกายภาพ เช่น ถังตกตะกอน ถังดักไขมัน
  2. ระบบบำบัดทางเคมี เช่น ระบบกำจัดไซยาไนด์ ระบบกำจัดโลหะหนัก ระบบกำจัดตะกอน
  3. ระบบบำบัดทางชีวภาพ ได้แก่ ระบบบ่อหมัก ระบบบ่อเติมอากาศ และที่นิยมกันอย่างมาก ได้แก่ ระบบแอคติเวตเตดสลัดจ์ต้องการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
สำหรับโรงงาน โรงแรม หมู่บ้าน ติดต่อ Envilab


Visitors: 349,069