ติดตามการทำงาน (Monitoring) ของระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างใกล้ชิด

ติดตามหลังติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ Envilab จะมีการติดตามเพื่อวัดคุณภาพน้ำทุกระยะ
 
มีทั้งรายสัปดาห์ หรือ รายเดือน พร้อมบริการติดตั้งตู้คอนโทรล ปรับตั้งค่า และตรวจเช็กตู้คอนโทรล ไปจนถึงตรวจสอบการทำงาน
ของอุปกรณ์ เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ วิเคราะห์น้ำเสีย น้ำบ่อเติมอากาศ น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาตรวจน้ำด้วยการวัดค่า Onsite ได้แก่
pH, DO, และV30 และจัดทำรายงานสรุปประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบำบัด
พร้อมให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ
เพื่อให้น้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งตลอดเวลา
และที่สำคัญ คือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงาน โรงงาน หรือองค์กรของคุณ

บริการตรวจวิเคราะห์น้ำ เดินระบบบำบัดน้ำเสีย จนกระทั่งขั้นตอนติดตามผลการบำบัดน้ำเสีย
ของบริษัทรับตรวจวิเคราะห์น้ำ Envilabเป็นไปตามมาตรฐานจึงมั่นใจได้ในการบริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจรของเรา

ติดตามผลใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพสูงสุด

Envilab บริการติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

   

Visitors: 349,067