ติดตามการทำงาน (Monitoring) ของระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการ  ติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รายสัปดาห์ หรือ รายเดือน พร้อม ปรับตั้งค่า ตรวจเช็คตู้คอนโทรล การทำงานของอุปกรณ์ เก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ น้ำเสีย น้ำบ่อเติมอากาศ น้ำที่ผ่านการบำบัดแลัว  วัดค่า Onsite ได้แก่  pH, DO,  และV30  ทำรายงานสรุปประเมินประสิทธิ์ภาพของหน่วยบำบัด  พร้อมให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้น้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำทิ้งตลอดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย

Visitors: 297,509