เริ่มเดินระบบ (start up) ระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการ Start Up ระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกชนิด หลังจากระบบได้ก่อสร้าง 

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในระบบเรียบร้อยแล้ว 

การ Start Up ระบบ ประกอบด้วย การตั้งค่าต่างๆของอุปกรณ์ การวิเคราะห์น้ำ

ตลอดถึงการเติมเชื้อแบคทีเรีย (เฉพาะระบบบำบัดแบบชีววิทยา) ในระบบบำบัดน้ำเสีย

จุดประสงค์หล้ก ของการ StartUp เพื่อให้ระบบ เข้าสู่ Steady State ให้เร็วที่สุด 

Visitors: 315,624