บริการอบรมการวิเคราะห์น้ำ จาก Envilab

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดคุณภาพน้ำและวิเคราะห์น้ำ เพื่อการบำบัดน้ำเสีย

วิเคราะห์น้ำเสีย

บริการอบรมการวิเคราะห์น้ำดี และ น้ำเสีย โดยบริษัทรับตรวจวิเคราะห์น้ำ

Envilab ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์น้ำและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
เรายินดีให้บริการอบรมด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย - น้ำดี โดยวิทยากรมากประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติงานในห้องแลป ISO มาแล้วอย่างชำนาญ

หลักสูตรและเนื้อหาครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมหลากหลายกลุ่ม ที่ต้องการนำความรู้ไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์และทดสอบน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

เนื้อหาสำคัญหลักสูตรอบรมวิเคราะห์น้ำเสียเพื่อการติดตั้งและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

  • หลักการพื้นฐานของการตรวจวิเคราะห์น้ำ
  • ข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำที่ควรทราบ
  • วิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
  • เทคนิคสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์น้ำดีและน้ำเสีย
  • วิธีการตีความผลการวิเคราะห์น้ำ
  • วิธีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจากผลวิเคราะห์น้ำ
  • การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และถังบำบัดน้ำเสีย

นอกจากความรู้ที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรอบรมการตรวจวิเคราะห์น้ำ เพื่อการบำบัดน้ำเสียที่เห็นผลได้จริง ทาง Envilab ยังมีเอกสารประกอบการอบรมมอบให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านอีกด้วย

 สนใจติดต่อสอบถาม หลักสูตรอบรมการตรวจวิเคราะห์น้ำ ได้ที่


   

Visitors: 349,075