วิเคราะห์น้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำผ่านการบำบัดแล้ว

วิเคราะห์น้ำเสียตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษ

Envilab บริษัทรับตรวจวิเคราะห์น้ำ บริการตรวจน้ำอย่างครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์น้ำและบำบัดน้ำเสีย สำรวจและตรวจสอบน้ำเสียตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษ พร้อมให้คำแนะนำในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

วิเคราะห์น้ำเสียเพื่อการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

เพื่อให้การออกแบบระบบบำบัดทางชีววิทยามีประสิทธิภาพสูงสุด Envilab จึงดำเนินงานโดยใช้ตัวชี้วัดทางเคมีในการวิเคราะห์น้ำเสีย เพื่อนำมาพิจารณาเลือกขนาดของระบบบำบัด รวมถึงเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

  • วัดความเป็นกรด - ด่าง (pH)
  • วัดปริมาณสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในน้ำเสีย (BOD)
  • วัดปริมาณสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ทั้งหมดในน้ำเสีย (COD)
  • วัดปริมาณค่าสารแขวนลอยในน้ำเสีย (SS)
  • วัดปริมาณสารละลายทั้งหมดที่ละลายในน้ำเสีย (TDS)
  • วัดปริมาณไขมัน น้ำมัน และไขมันในน้ำเสีย (FOG)
  • วัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน้ำเสีย (TKN)
  • วัดปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในน้ำเสีย (T-P)

วิเคราะห์น้ำเพื่อติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

  • ระบบบ่อหมัก : pH, VFA, Alkalinity
  • ระบบบ่อเติมอากาศ : A/S pH, V30, DO, MLSS


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 

เกณฑ์ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ใช้ในการวิเคราะห์น้ำเสีย

ประกาศกระทรวงทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 

  

  

 

ดัชนีคุณภาพน้ำ 

 ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง 

 

หน่วย

 ก.(สถานพยาบาลขนาด

30 เตียง ขึ้นไป)

ข.(สถานพยาบาลขนาด

10 ถึง 30 เตียง)

 1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  -  5 - 9  5 - 9
 2. บีโอดี (BOD) มก./ล. ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 30
 3. ปริมาณของแข็ง (Solids) - - -
     3.1 ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) มก./ล. ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 40
     3.2 ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) มก./ล. ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 0.5

     3.3 ค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid)

มก./ล. ไม่เกิน 500 * ไม่เกิน 500 *

 4. ซัลไฟด์ (Sulfide)

มก./ล. ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 1.0
 5. ไนโตรเจนในรูป (Nitrogen) ทีเคเอ็น (TKN) มก./ล. ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 35
 6. น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) มก./ล. ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20
 7. ซีโอดี (COD) มก./ล. ไม่เกิน 120 ** ไม่เกิน 120 **
 8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) MPN/100 ml ไม่เกิน 5,000 *** ไม่เกิน 5,000 ***
 9. แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Faecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml ไม่เกิน 1,000 *** ไม่เกิน 1,000 ***
Visitors: 349,077