วิเคราะห์น้ำเสีย, น้ำทิ้ง,น้ำผ่านการบำบัดแล้ว

วิเคราะห์น้ำเสีย น้ำทิ้ง น้ำผ่านการบำบัดแล้ว 

ตามมาตรฐาน (See Attachments ด้านล่าง) กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมควบคุมมลพิษ 

พร้อมคำแนะนำ

 

วิเคราะห์น้ำเสียเพื่อการออกแบบระบบบำบัดทางชีววิทยา

pH, BOD, COD, SS, TDS, FOG, TKN, T-P

 

         วิเคราะห์น้ำเพื่อติดตามการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

         ระบบบ่อหมัก pH, VFA, Alkalinity

         ระบบบ่อเติมอากาศ  A/S   pH, V30, DO, MLSS 

 

 

ประกาศกระทรวงทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง  กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน  2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง  วันที่ 29 ธันวาคม  2548

 

  

  

 

ดัชนีคุณภาพน้ำ 

 ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง 

 

หน่วย

 ก.(สถานพยาบาลขนาด

30 เตียง ขึ้นไป)

ข.(สถานพยาบาลขนาด

10 ถึง 30 เตียง)

 1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  -  5 - 9  5 - 9
 2. บีโอดี (BOD) มก./ล. ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 30
 3. ปริมาณของแข็ง (Solids) - - -
     3.1 ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) มก./ล. ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 40
     3.2 ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) มก./ล. ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 0.5

     3.3 ค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid)

มก./ล. ไม่เกิน 500 * ไม่เกิน 500 *

 4. ซัลไฟด์ (Sulfide)

มก./ล. ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 1.0
 5. ไนโตรเจนในรูป (Nitrogen) ทีเคเอ็น (TKN) มก./ล. ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 35
 6. น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) มก./ล. ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 20
 7. ซีโอดี (COD) มก./ล. ไม่เกิน 120 ** ไม่เกิน 120 **
 8. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) MPN/100 ml ไม่เกิน 5,000 *** ไม่เกิน 5,000 ***
 9. แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Faecal Coliform Bacteria) MPN/100 ml ไม่เกิน 1,000 *** ไม่เกิน 1,000 ***
Visitors: 242,969