วิเคราะห์

บริการ วิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ และ SoftWare ทันสมัย 

โดยนักวิทยาศาสตร์ ที่ชำนาญการ และได้รับการขึ้นทะเบียน 

กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ 

ISO-17025 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ)

Visitors: 349,068